Stadgar

Stadgar för Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren

Sällskapets namn är ”Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren”.

§1. Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren har som syfte att främja kännedom och forskning kring Ester Ringnér-Lundgren och hennes författarskap.
Sällskapet är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.
För att förverkliga sitt syfte skall sällskapet arbeta för dessa punkter:
– Nyutgivning av hennes böcker.
– Aktivt söka påverka bibliotek att ta in hennes produktion.
– Introducera hennes litteratur för nya generationer.
– Främja forskning och intresse för hela den genre författaren tillhör.
– Organisera aktiviteter som följer sällskapets syften.

§2. Sällskapet har sitt säte i Norrköping.

§3. Medlem i sällskapet är enskild person eller sammanslutning som erlagt medlemsavgift och befrämjar föreningens syften.
Sällskapet kan till hedersmedlem utse en person med särskild anknytning till sällskapet.
Medlemskapet för hedersmedlem kan tidsbestämmas.
Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift och åtnjuter samma rättighet som ordinarie medlem.
Hedersmedlem kan ha befattning inom sällskapet. Författarens barn äger rösträtt i styrelsen eftersom de blev hedersmedlemmar när stadgarna tillät detta.

§4. Avgiften för nästföljande kalenderår fastställs av årsmötet efter förslag av styrelsen.

§5. Sällskapets styrelse består av minst fem och högst sju ledamöter och en eller två suppleanter undantaget första året, då styrelsen inte är fulltalig.
· Styrelsens ordförande utses av årsmötet och väljs på ett år. Övriga ledamöter och suppleanter utses på två år, varvid halva antalet utses varje årsmöte. Därutöver kan fyllnadsval äga rum.
· Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga poster.
· Styrelsen är beslutför, när minst halva antalet ledamöter är närvarande, däribland ordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
· Styrelsen utser inom sig representant(er) att företräda sällskapet i myndighets- och mediakontakter.
· Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år, varav ett tillfälle på en i förväg av styrelsen utsedd plats, och övriga tillfällen via annan kommunikation.
· Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller vice ordförande.
· Styrelsen äger rätt att formera arbetsgrupper (inom och utom styrelsen) som svarar för genomförande av beslutade aktiviteter.
· Styrelsen äger rätt att kalla person med särskild kompetens som adjungerad vid behandlingen av enskilda ärenden.
· Adjungerad medlem äger ej rösträtt i styrelsen.
· Styrelsen utser inom sig två firmatecknare att var för sig teckna sällskapets namn.

§6. Valberedningen består av två till tre ledamöter varav en sammankallande som utses av årsmötet. Valberedningen väljs på ett år.

§7. Styrelsens räkenskaper, som förs kalenderårsvis, skall vara avslutade och tillgängliga för styrelsens granskning inför årsmöte senast vid mars månads utgång. Då skall också styrelsens verksamhetsberättelse vara klar.

§8. Årsmöte hålls i juni, juli eller augusti på en plats med anknytning till Ester Ringnér-Lundgren eller hennes författarskap.
Valet av plats bestäms på årsmötet året innan.
Skriftlig kallelse till årsmötet skall sändas alla medlemmar senast två månader före mötet och innehålla dagordning. På årsmötet ska följande punkter behandlas:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Fastställande av balans- och resultaträkning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Val av ordförande (1 år).
10. Val av övriga styrelseledamöter (2 år) enl §5.
11. Eventuellt fyllnadsval för i förtid avgående ledamot.
12. Val av en eller två suppleanter (2 år).
13. Val av revisor(er) jämte suppleant.
14. Val till valberedning (två till tre ledamöter, varav en sammankallande).
15. Förslag till revision av budget(prognos) för innevarande år.
16. Förslag till budget för kommande år.
17. Fastställande av medlemsavgift.
18. Besluta plats för kommande årsmöte.
19. Ärenden, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som medlem skriftligen tillställt styrelsen minst tre månader före årsmötet, och som styrelsen överlämnat till årsmötet.
20. Mötets avslutande.

§9. Extra medlemsmöte hålls då styrelsen finner så lämpligt. Kallelse sker på samma sätt som till årsmöte, dock senast en månad före mötet.
Om hälften av Sällskapets medlemmar skriftligt begär, skall ordförande kalla till extra möte.
Vid extra möte får ej annat ärende upptas till behandling än sådant som föranlett mötet och som angivits i kallelsen.

§10. Medlem som är äldre än 13 år eller fyller 13 år innevarande år och närvarar vid sammankomst äger en röst. Familjemedlemskap medför max 2 röster. Ej närvarande medlem kan genom skriftlig och daterad fullmakt låta sig representeras av en annan medlem.
Ingen kan genom fullmakt utöva rösträtt för mer än en annan medlem. Fullmakt är giltig i tre månader.
Representant för ansluten förening, institution eller sammanslutning, som vill utöva rösträtt, ska genom protokollsutdrag styrka sitt uppdrag och äger en röst.
Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning såvida inte någon av de närvarande föredrar sluten omröstning.
Vid personval kan sluten omröstning ske.
Beslut sker med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

§11. Förslag till ändring i eller tillägg till dessa stadgar ska, för att gälla, antas av  närvarande medlemmar vid årsmötet.
Om full enighet ej råder, krävs att förslaget antas oförändrat vid två, med minst en månads mellanrum, på varandra följande sammankomster, varav ett årsmöte. Vidare att förslaget vid båda mötena bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§12. Medlem som allvarligt skadat sällskapet eller dess syften kan uteslutas. Förslag om uteslutning av medlem kan väckas av medlem. Styrelsen äger rätt att tills vidare besluta om uteslutning, vilken träder i kraft med omedelbar verkan.
Beslut att utesluta medlem ska godkännas av efterföljande årsmöte, eller extra medlemsmöte, med enkel majoritet.
Om inte minst hälften av de röstande godkänner styrelsens beslut ska den uteslutne erbjudas återinträde och ges ett års gratis medlemskap som kompensation.

§13. Beslut om upplösning av sällskapet ska för att gälla, antas oförändrat vid två, med minst en månads mellanrum på varandra följande sammankomster, varav ett årsmöte. Vidare skall förslaget vid båda mötena bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§14. Upplöses sällskapet skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till främjande av ändamål som avses i dessa stadgar, §1.

Stadgarna gäller från 05-08-27

Stadgarna är reviderade vid webbmöte 3-9 april 2006 och godkända av styrelsen:
Ann-Sofie Alm (ordförande), Mikael Åkerlund (vice ordförande), Marianne Lundin (kassör), Marianne Ringnér (sekreterare),
Anna Ridell (ledamot), Marie Westling (suppleant) och Saga Westling (funktionär utom styrelsen)

Stadgarna är reviderade vid årsmötet 25 augusti 2007 och godkända av mötet
Stadgarna är reviderade vid årsmötet 30 augusti 2008 och godkända av mötet
Stadgarna är reviderade vid årsmötet 29 augusti 2009 och godkända av mötet
Stadgarna är reviderade vid årsmötet 28 augusti 2010 och godkända av mötet
Stadgarna är reviderade vid årsmötet 24 augusti 2013 och godkända av mötet
Stadgarna är reviderade vid årsmötet 28 augusti 2021 och godkända av mötet

Senast uppdaterad 2021-11-17